©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KỲ SƠN
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An Lịch công tác